خانه / محوطه هنرستان ، کتابخانه

هنرستان حرفه ای نمونه دولتی دخترانه بتول آقامحمدی

امکانات هنرستان – سیستم کتابخانه جدید ، نمای تجهیزات کتابخانه