معرفی اعضاء

picture
 • بهار رئوفی

 • رئیس انجمن

 • بزودی …

picture
 • مهدیه شهبازی

 • نائب رئیس

 • بزودی …


picture
 • فاطمه شاه علی

 • منشی و رابط

 • بزودی …

picture
 • زهرا خسروآبادی

 • عضو انجمن

 • بزودی …


picture
 • عطیه رستمی

 • عضو انجمن

 • بزودی …

picture
 • کوثر شهبازی

 • عضو انجمن

 • بزودی …


picture
 • خدیجه آقایی

 • عضو انجمن

 • بزودی …

picture
 • فرانک رضوان فر

 • عضو انجمن

 • بزودی …


picture
 • هانیه لقاپور

 • عضو انجمن

 • بزودی …

picture
 • فائزه صبحی

 • عضو انجمن

 • بزودی …


picture
 • فاطمه امینی

 • عضو انجمن

 • بزودی …

picture
 • فاطمه چمنی

 • عضو انجمن

 • بزودی …


picture
 • فاطمه قلی زاده

 • عضو انجمن

 • بزودی …

buy

به منظور بازگشت به صفحه اخیر بر روی دکمه صفحه اصلی کلیک نمایید.

برگشت به صفحه اصلی سایت هنرستان ...