خانه / کارگاه گرافیک ، تاریک خانه

هنرستان حرفه ای نمونه دولتی دخترانه بتول آقامحمدی

امکانات هنرستان – کارگاه عکاسی ، تاریک خانه