اعضاء هنرستان

زهرا صفاری
زهرا صفاری
معاون آموزشی

شرح وظایف معاون آموزشی :

شاغل این پست با رعایت موازین شرعی و اسلامی و مطابق مقررات اداری و مالی تحت نظارت ریئس هنرستان عهده دار انجام وظایف محوله زیر خواهد بود :

۱٫ تمهید مقدمات و ایجاد امکانات لازم در زمینه اجرایی برنامه های صیحگاهی و برگزاری نماز جماعت و مراسم مذهبی ملی ، نظارت و مراقبت مستقیم بر نحوه رفتار و حرکات و طرز پوشش دانش آموزان در مدرسه و خارج از مدرسه بخصوص رعایت حجاب اسلامی برای دانش آموزان دختر و نظارت بر رعایت آن از سوی کارکنان و دانش آموزان ، کوشش و تلاش مستمر در جهت رعایت موازین اسلامی از سوی کارکنان و دانش آموزان مدرسه و آشنا کردن دانش آموزان با مسائل مذهبی و اخلاقی و ترغیب آنان در این زمینه ، شناسائی دانش آموزانیکه ناهنجاریهای رفتاری دارند و اقدام در جهت رفع مشکلات آنان از طریق مراجع ذیربط با اطلاع مدیر مدرسه ، رسیدگی به حضور و غیاب دانش آموزان و ارائه گزارشی لازم به مدیر مدرسه و آگاه ساختن بموقع اولیاء آنان .

۲٫ شرکت در شوراهای و گروههای پرورشی با نظر مدیر مدرسه و همکاری کامل در اجرای برنامه ها و خط مشی های اجرائی مصوب ، اداره کلاس در غیاب معلم مربوط ، همکاری با مدیر و معلمان در مورد تجزیه و تحلیل نتایج ارزشیابی از نحوه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و اعلام موارد به اولیاء آنان در صورت لزوم ، همکاری با مدیر مدرسه و اشتراک مساعی در انجام وظایف مدیر .

۳٫ حضور در مدرسه حداقل نیم ساعت قبل از آغاز کار روزانه و قبل از حضور دانش آموزان و مادامی که برنامه ها و فعالیتهای آموزشی ، پرورشی و جنبی در جریان است ، همکاری با دیگر معاونین  مدرسه در انجام وظایف مربوط ، ایجاد هماهنگی و تقسیم کار براساس شرح وظایف با دیگر معاونین  مدرسه با توجه به نظر مدیر مدرسه .

۴٫ نظارت و همکاری در امر ثبت نام و تنظیم دفاتر آمار ، اموال ، امتحانات و نگهداری سوابق اسناد ، تهیه و تنظیم گزارش های لازم از وقایع و اتفاقات جاری در مدرسه و ارائه گزارشهای لازم در این زمینه به مدیر مدرسه ، نظارت در حسن انجام وظایف دیگر کارکنان مدرسه و همکاری با آنان در حسن اجرای برنامه ها و امور مربوط ، مراقبت در حفظ نظافت و وضع بهداشتی و ایمنی مدرسه و دانش آموزان و اعمال کوشش های مستمر به منظور پیشگیری از بروز ضعف و کمبود در این زمینه ها و چاره جوئی نارسائی ها در هر مورد و فراهم کردن موجبات کمکهای اولیه و درمان در موارد لازم .

۵٫ مراقبت بر فعالیتهای آزاد دانش اموزان در ساعات تفریح و مواقع دیگر با کمک مربیان و معلمان ، نظارت بر کار و فعالیتهای خدمتگزاران ، سرایدار ، نگهبان و دیگر عوامل خدماتی مدرسه ، تهیه و تنظیم برنامه امتحانات و همکاری در برگزاری آن و در ثبت نمرات و اعلام نتایج امتحانات دانش آموزان به اولیاء آنان در موعد مقرر ، معرفی دانش آموزان سال آخر برای امتحانات نهائی با نظر مدیر …

مهدیه دشتی
مهدیه دشتی
کارشناس فنی

شرح وظایف کارشناس فنی :

شاغل این پست با رعایت موازین شرعی و اسلامی و مطابق مقررات اداری و مالی تحت نظارت مستقیم ریئس هنرستان فنی عهده دار انجام وظایف محوله زیرخواهد بود :

۱٫ همکاری با مسئو لین هنرستان در رابطه با وظایف محوله.

۲٫ اقدام به تحویل گرفتن وسایل ، ابزار ، قطعات یدکی ، ماشین آلات و …

۳٫ اقدامات لازم در جهت حفظ و حراست تمامی وسایل موجود در انبار و انجام اقدامات احتیاطی به منظور پیشگیری از حوادث احتمالی مانند سرقت ، آتش سوزی .

۴٫ جلوگیری و ممانعت از اقداماتد افراد غیر مسئول که به نحوی از انحای درصدد استفاده از وسایل موجود در انبار باشد .

۵٫ تهیه دفتر اموال برای تمامی ماشین آلات ، ابزار و وسایل برابر فرم مربوط و نیز تهیه دفتر انبار برای تحویل و تحول موقت .

۶٫ تهیه بیلان موجودی انبار در پایان هر ماه ، هر سه ماه و هر سال و گزارش به ریئس هنرستان فنی .

۷٫ تحویل وسایل ماشین آلات و غیره به استفاده کنندگان در قبال تکمیل نمون برگ مربوط و ثبت ودرج در دفتر و تحویل گرفتن به موقع آن از استفاده کنندگان .

۸٫ در خواست وسایل مورد نیاز از طریق انبار مرکزی با تایید ریئس هنرستان .

۹٫ تنظیم صورت مواد مصرفی مورد نیاز .

۱۰٫ نگهداری کاتو لوگهای ماشین آلات و بایگانی مرتب آنها .

۱۱٫ انجام سایر امور ارجاعی در صورت لزوم .

۱۲٫ انجام دادن وظایف معاون آموزشی در صورت عدم حضور ایشان و …

۱۳٫ انجام دادن وظایف کارشناس و سرپرست فنی در صورت عدم حضور در هنرستان و …


سارینا بیاتی
سارینا بیاتی
سرپرست آموزشی

شرح وظایف سرپرست آموزشی :

شاغل این پست با رعایت موازین شرعی و اسلامی و مطابق مقررات اداری و مالی تحت نظارت مسؤول مربوط عهده دار انجام وظایف محوله زیر خواهد بود :‌

۱٫ تقسیم برنامه عملی و دروس تخصصی بخش بین هنرآموزان باتوجه به برنامه کلی هنرستان و کوشش جهت بهبود برنامه های آموزشی ، تطبیق برنامه های تئوری و عملی با یکدیگر به نحوی که در اجرای برنامه های کار عملی و مطالب تدریس شده دروس فنی هماهنگی لازم وجود داشته باشد ، مراقبت مستمر و پیشگیریهای لازم به منظور جلوگیری از بروز سوانح و خطرات ناشی از کار، رسیدگی به علل خرابی دستگاهها در بخش و شناسایی افرادی که در این مورد سهل انگاری نموده اند

۲٫ نظارت بر آماده نمودن ابزار و تجهیزات قبل از شروع کار به نحوی که ابزار و وسایل مورد نظر در محل مناسب خود قرار داشته باشد ،  نظارت بر حضور مرتب هنرآموزان در محل کار مربوط به خود به نحوی که عملیات کارگاهی هنرجویان به طور مداوم تحت نظر آنان انجام بگیرد ، کوشش در ایجاد نظم در محیط کارگاه و نظارت بر رعایت ساعات شروع و خاتمه دروس کارگاه و توجه کامل به رعایت مسایل دیگر از قبیل پوشیدن لباس مناسب در کارگاه .

۳٫ تشکیل جلسات مشورتی با کلیه هنرآموزان بخش درباره بهبود وضع تدریس و کار عملی و رفع مشکلات موجود در امر آموزش ، جمع آوری نظرات هنرآموزان راجع به کتابهای درسی و کارگاهی و وسایل کمک آموزشی و ارائه آن به رئیس هنرستان ، طرح و اجرای برنامه کار عملی به نحوی که باتوجه به برنامه تفصیلی و حفظ کیفیت آموزشی کار، در نهایت ساختـه های هنرجویان و خدمات آنان حتی الامکان به تولید واقعیمورد نیاز جامعه منجر گردد و از اتلاف مواد اولیه جداً پرهیز شود ، نظارت بر مصرف مواد اولیه کارگاه و جلوگیری از اتلاف آن .

۴٫ کوشش در جهت برآوردن احتیاجات ضروری آموزشی هنرستان به منظور خودکفایی از خرید ابزار و وسایل مورد نیاز در حد امکان و در اولویت قرار دادن این احتیاجات در  برنامه های تولیدی کارگاهها، زمانبندی صحیح گردش کار عملی گروههای مختلف کارگاهی هر کلاس باتوجه به برنامه تفصیلی به یک اندازه برخوردار شوند ، و کوشش در جهت ترمیم وسایل و ماشین آلات معیوب و مستعمل ، همکاری و نظارت بر امور مربوط به نصب حفاظ برای ماشین آلات ، کنترلهای لازم در مورد نصب دستور کار و تابلوهای هشداردهنده برای ماشین آلات ، نظارت بر استفاده حتمی از وسایل ایمنی و حفاظتی در کارگاهها مانند کلاه، عینک، دستکش، پیش بند و … در موارد ضروری .

۵٫ نظارت بر کیفیت کار هنرآموزان و سایر کارکنان بخش به نحوی که کلیه مراحل یادگیری و شکل پذیری مهارتها و جزئیات کار عملی هنرجویان تحت کنترل مربی باشد ، شرکت در برنامه ریزی و طراحی پروژه های کار عملی باتوجه به برنامه های تفصیلی سالهای مختلف به نحوی که در تنظیم برنامه عملی کارگاه قطعات مربوط به کار در کلاسها و رشته های مختلف ساخته شده و نهایتاً به صورت محصول تولیدی و مفید ارائه گردد .

آذر جنبشی
آذر جنبشی
معاون فنی

شرح وظایف معاون فنی :

شاغل این پست با رعایت موازین شرعی و اسلامی و مطابق مقررات اداری و مالی تحت نظارت رئیس هنرستان فنی عهده دار انجام وظایف محوله زیر خواهد بود :‌

۱٫ رعایت اصول و موازین اسلامی در انجام وظایف محوله و همکاری با رئیس هنرستان و حضور به موقع در محل کار و همکاری در امور پرورشی هنرستان .

۲٫ نظارت بر امور دفتری و اداری و مراقبت در حسن انجام مربوط به ارسال و مراسلات هنرستان و حضور در هنرستان قبل از شروع ساعت کار و رسیدگی و نظارت بر کلاسها و انجام تمامی امور اداری هنرستان در غیاب رئیس هنرستان با رعایت مقررات مربوط و براساس اختیارات تفویض شده .

۳٫ اقدام به تهیه و تنظیم برنامه امتحانی براساس آئین نامه های مصوب و با نظر و همکاری هنرآموز آموزش عملی و مراقبت در حسن اجرای برنامه امتحانی و تهیه صورتجلسات مربوط و گزارش به رئیس هنرستان و همکاری در انجام امور امتحانات با هنرآموز مربوط .

۴٫ نظارت بر ثبت نام هنرجویان در غیاب رئیس هنرستان برابر بخشنامه های صادره و مطلع نمودن تمامی همکاران از بخشنامه ها و دستور عملهای مربوط به طرق مقتضی و اقدام به تهیه و تنظیم برنامه هفتگی با رعایت اظهار نظر هنرآموز آموزش عملی .

۵٫ رسیدگی به ورود و خروج هنرجویان و ثبت غیبت های آنان در دفتر مخصوص و بررسی علت غیبت آنها و اقدام به ارسال گزارش غیبت هنرجویان برای اولیای آنان بلافاصله .

۶٫ مراقبت در مورد ثبت نمرات در فهرست مربوط و کارنامه های اصلی و دفتر امتحانات و رایانه و نظارت بر امور مربوط به بایگانی هنرستان و معرفی هنرجویان سال آخر برای امتحانات نهایی طبق آئین نامه های ذیربط و رسیدگی به وضع رفتاری هنرجویان در محیط هنرستان و عنداللزوم خارج از هنرستان و اقدام به تشکیل به موقع کلاسها و کارگاهها و اطلاع حضوری و کتبی در مورد رفتار و پیشرفت هنرجویان به والدین و پاسخگویی به مراجعین و اولیاء هنرجویان .

۷٫ نظارت بر کار سرایدار و نگهبان و بازدیدهای مرتب از ساختمانها از نظر اطمینان از ایمنی ساختمان، نظافت ساختمانهای آموزشی و آزمایشگاهها و سایر تأسیسات در صورت لزوم و اقدام مقتضی در رفع اشکالات موجود و تهیه پیش نویس مکاتبات مربوطه، گزارشها و نظارت بر تهیه آمارهای ارسالی و غیره و انجام سایر امور ارجاعی مربوط در صورت لزوم .


صفیه گرجی
صفیه گرجی
معاون اجرایی

شرح وظایف معاون اجرایی :

شاغل این پست با رعایت اصول و موازین شرعی و اسلامی تحت نظارت مدیر عهده دار وظایف ذیل می باشد :

۱٫ همکاری و تعامل با مدیر و سایر معاونین در فراهم سازی زمینه لازم جهت تحقق  بخشیدن به اهداف مصوب دوره یا دوره های تحصیلی با همکاری و مشارکت کارکنان ،‌دانش آموزان و اولیای آنها و با بهره گیری از امکانات و ظرفیت های داخل و خارج از مدرسه ، ایجاد محیطی آموزنده و پرورش دهنده برای شکوفا شدن استعدادهای مختلف دانش آموزان متناسب با تفاوت های فردی آنها .

۲٫ همکاری در برنامه ریزی به منظور جلب مشارکت معلمان و سایر کارکنان مدرسه  برای ایفای نقش تربیتی ، همکاری در ایجاد هماهنگی بین عوامل انسانی مدرسه جهت اجرای صحیح  و به موقع برنامه ها و فعالیت های آموزشی بر اساس ضوابط و مقررات  ، همکاری در جهت حسن انجام فعالیت ها و وظایف کارکنان مدرسه و ارزشیابی مستمر  از عملکرد آنها بر اساس ضوابط ، همچنین شناسایی کارکنان کوشا ، ساعی ، ‌فعال و شایسته با همکاری سایر کارکنان و معرفی به مدیر به منظور تقدیر و تشویق آنها ، همکاری در برنامه ریزی ،‌نظارت و اجرای فعالیت های عمومی و فراگیر نظیر مراسم  آغازین ،‌مناسبت ها ، ایام ا… ، نماز جماعت ، فعالیت های قرآنی و گروهی و مسابقات  فرهنگی ،‌هنری و ورزشی ، بازدیدها و اردوهای آموزشی و پرورشی .

۳٫ توسعه مهارت های حرفه ای خود و شرکت در دوره های مربوط ،‌ گردهمایی ها ،  جشنواره ها  و جلسات مرتبط مطابق ضوابط و مقررات ، همکاری در تهیه ، تنظیم و اجرای برنامه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و امتحانات  و استخراج نتایج آن و اطلاع رسانی به موقع به اولیا و دانش آموزان جهت ارائه به مدیر .

۴٫ تجزیه و تحلیل نتایج ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ، تربیتی و انضباطی و نیز حضور و غیاب  دانش آموزان با همکاری سایر کارکنان و معلمان و اطلاع رسانی به موقع به اولیا و دانش  آموزان ، همکاری در ایجاد زمینه برای بهبود وضعیت دانش آموزانی که دچار افت تحصیلی ،  ناهنجاری های رفتاری – اخلاقی، ‌نارسایی های جسمانی و مشکلات خانوادگی  می با شند ، با حفظ اصل رازداری و در صورت لزوم معرفی آنها به مدیر جهت اقدامات مقتضی .

۵٫ مراقبت و رسیدگی به حضور و غیاب کارکنان اداری و آموزشی و اتخاذ تدابیر لازم برای انجام وظایف آنها در غیاب ایشان با همکاری سایر کارکنان ، حضور فعال در مدرسه قبل از آغاز کار روزانه و مادامی که برنامه ها و فعالیت های  آموزشی و پرورشی در جریان است و خارج شدن از آن پس از …

مریم امینی
مریم امینی
معاون پرورشی

شرح وظایف معاون پرورشی :
معاون پرورشی مدرسه زیرنظر مدیر ، به برنامه ریزی، سازماندهی، هماهنگی ، هدایت و ارزشیابی و پیگیری اجرای فعالیتهای پرورشی مبادرت نموده و علاوه بر تصدی همه فعالیتهای پرورشی ، برای مشارکت دانش آموزان ، معلمان و سایر کارکنان و اولیاء زمینه سازی و تدبیر  می نماید .
۱٫ تهیه و تدوین برنامه سالانه (برنامه عمل)بخش پرورشی ، و تقویم فعالیتهای پرورشی مدرسه با استفاده از نیازسنجی و مشورت ، و براساس شیوه نامه های ابلاغی و ارائه به شورای مدرسه برای تصویب و هماهنگی و ارتباط منظم با مسؤولان ذیربط اداری و حضور در جلسات و همایشهای حوزه های پرورشی و آموزشی و اهتمام برای اقامه نمازجماعت و اعتلای فعالیتهای قرآنی و تعظیم شعائر دینی و انقلابی در مدرسه .

۲٫ برنامه ریزی جهت آموزشهای لازم پیرامون مساله بلوغ به دانش آموزان وخانواده های آنان وبرگزاری جشن تشرف و دعوت از معلمان داوطلب و هماهنگی برای ایفای نقش فعال تر پرورشی آنان در مدرسه و خارج مدرسه و نیز هماهنگی با معلمان پیشکسوت با هدف بهره گیری از همکاری آنان برای تعمیم فعالیتهای پرورشی در سایر معلمان و کارکنان مدرسه و ایجاد محیط شاداب در مدرسه .

۳٫ جلب مشارکت فعال و ارتباط اثر بخش و صمیمی با دانش آموزان به صورت فردی و جمعی و همکاری فراگیر آنان در کلیه فعالیتهای پرورشی ، بخصوص از طریق شورای دانش آموزی و نظارت و ارزشیابی فعالیتهای پرورشی مدرسه و دانش آموزان و تلاش برای ارتقائ کیفیت آنها و تهیه و تنظیم گزارش از عملکرد پرورشی مدرسه برای اداره با رویکرد تحلیلی و ارزیابی کیفی و اهتمام برای ارتقاء سلامت دانش آموزان ، شناسایی دانش آموزان نخبه ،فرهنگی، هنری، ورزشی، مهارتی و بسترسازی برای بهره گیری و حمایت و پشتیبانی از آنان با هدف تسهیل و تسریع مراحل رشد، براساس دستور العملهای مربوطه .

۴٫ برنامه ریزی و اهتمام برای غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان و پرورش خلاقیت و استعداد و مهارتهای فردی و اجتماعی آنان و همکاری با سازمان دانش آموزی . همکاری برای راه اندازی تشکلهای دانش آموزی مصوب در مدرسه و نظارت و هماهنگی فعالیتهای آنان براساس ضوابط و مقررات . عضویت و حضور فعال و مؤثر در شورای مدرسه و نظارت بر حسن اجرای مصوبات این شورا در امور پرورشی .

۵٫ اجرای مراسم صبحگاهی ( قرآن ، دعا ، سرود ، مقاله و … ) با همکاری مسئولین مدرسه . آموزش نماز به دانش آموزان و آشنا کردن آنان با احکام نماز و آموزشهای لازم پیرامون مسائل اخلاقی . برگزاری مراسم در ایام خاص ( اعیاد ، عزاداریها و … ) با هماهنگی ستاد برنامه ریزی مدرسه . تدریس در کلاس طبق دستورالعملهای صادره از وزارت آموزش و پرورش . تهیه و تنظیم برنامه های تبلیغی مناسب در مورد مناسبتهای مختلف . برگزاری سخنرانیهای کوتاه و ساده بمنظور آشنا نمودن دانش آموزان با مسائل اجتماعی ، سیاسی ، تنظیم و اجرای برنامه های مسابقات قرآن و عترت  ، برنامه ریزی برای آماده کردن دانش آموزان جهت شرکت در این مسابقات با نظر مدیر مدرسه .

۶٫ تشکیل کتابخانه و تهیه تامین لوازم و تهیه کتابهای متناسب با شرایط سنی دانش آموزان و فعال کردن کتابخانه بنحوی که همه دانش آموزان از آن بهرهمند شوند .و تهیه و تنظیم برنامه بازدیدها و اردوهای سازنده تربیتی ، همکاری با مدیر و دیگر معلمان در بازدیدهای علمی دانش اموزان از مراکز صنعتی و علمی و خدماتی .

زینب چشمی
زینب چشمی
خدمتگزار هنرستان

شرح وظایف خدمتگزار :

شاغل این پست زیر نظر معاونین هنرستان وظایف محوله ذیل انجام می دهد :

۱٫ رعایت دقیق تقوای اسلامی و تقوی خدمت ، حضور در هنرستان حداقل یک ساعت قبل از شروع کار رسمی مدرسه در تمام اوقات مقرر ضمن سال ودر تعطیلات فصلی ، نظافت و مرتب کردن بموقع اتاقها و کلاس ها و انجام دیگر وظایف مقرر .

۲٫ در حفظ بنا و بازدید مرتب پشت بام ها وآبریزگاه و مراقبت از تجهیزات و اثاثیه و آماده نگهداشتن دبیرستان از لحاظ تامین رفاه دانش آموزان ، در مورد تعویه آب آشامیدنی ، سلامت محیط ، حفظ شرایط بهداشتی و مراقبت از فضای سبز و غیره براساس دستورالعملها و زیر نظر اولیا دبیرستان و گزارش سریع در مورد وجود هر گونه کمبود در این زمینه ها به مسئولات امر .

۳٫ مراقبت در حفظ شرایط ایمنی از لحاظ ورود و خروج اشخاص و بازدید و کنترل مواردی که ممکن است به بروز حوادثی منتهی شود.

۴٫ همکاری با اولیای هنرستان و متصدیان دفتری در کلیه امور مربوط به اداره آن هنرستان بر مبنای مراجعات روزمره آنان درارتباط با وظایف مقرر.

۵٫ رعایت مراتب ادب واخلاق اسلامی ورفتار مناسب و آبرومندانه در همه فعالیت های روزانه بخصوص با دانش آموزان اولیای آنان واحتراز ازهر گونه دادوستد با دانش آموزان ، مراقبت در تمیز نگه داشتن محیط کار ، قرار دادن و مرتب کردن ملزومات و وسایل و تجهیزات در محل مربوط پس از نظافت ، کمک در حمل ونقل وسایل ، تجهیزات ، ماشین آلات ، مصالح و غیره دیگر خدمتگزاران و نظافت چیان ، گزارش به مسئولین از جمله به رئیس دبیرستان در انجام امور تعمیراتی ساختمانی تاسیسات موجود که احتمالا بطور غیرمترقبه نیاز به تعمیر داشته باشند .

۶٫ مراقبت در حفظ نگهداری وسایل و لوازم ، اثاثیه واحد متبوعه و عنداللزوم گزارشهای لازم به مسئولین مربوطه .

۷٫ دریافت پرونده ها ، نامه ها ، سایر مکاتبات ویادداشتهای اداری وپیامهای شفاهی وکتبی در مواقع لزوم طبق دستور و تحویل به مسئولان مربوط .

۸٫ حضور به موقع در دبیرستان . نظافت محوله(اعم از کلاسهای درس ، کارگاهها ، آزمایشگاهها ، اطاقهای اداری و……..)بر طبق حدود تعیین شده از طرف مسئولان مربوط براساس ضوابط . بکارانداختن دستگاههای ساده حرارتی وبرودتی . انجام سایرامور ارجاعی مربوط در صورت لزوم.مینایه اقبال
مینایه اقبال
سرایدار هنرستان

شرح وظایف سرایدار :

۱٫ بیتوته نمودن در واحد متبوع .

۲٫ حضور در محل خدمت حداقل یکساعت قبل از شروع کار رسمی مدرسه و خروج از آن پس از پایان ساعات کار اداری و تنظیف کامل کلاسهای درس ومحوطه مربوطه در تمام اوقات مقرر ضمن سال و در تابستان و انجام دیگر وظایف در تمیز نگهداشتن دائمی امکان مختلف واحد متبوع .

۳٫ مراقبت در حفظ و نگهداری لوازم و اثاثیه ور در صورت لزوم دادن گزارش لازم به مدیر مربوط و جلوگیری خروج اموال مدرسه بدون مجوز .

۴٫ گزارش بموقع به مسئولین ذیربط (مدرسه یا مجتمع)درمورد اماکن وتاسیساتی که از حیث تغییرات نیاز فوری به اصلاح یاترمیم دارند .

۵٫ مراقبت و بازدید ساختمان و تاسیسات به هنگام شب و عنداللزوم دادن گزارش مربوط به مسئول مربوط .

۶٫ بررسی ساختمان تاسیسات و بازدید مرتب پشت بامها و آبریزگاهها و گزارش بموقع به مراجع مربوط جهت پیشگیری از هرگونه خطرات و حوادث و خسارت احتمالی .

۷٫ مراقبت در حفظ شرایط ایمنی از لحاظ ورود و خروج اشخاص و بازدید و کنترل مواردیکه ممکن است به بروز حوادثی منتهی شود .

۸٫ همکاری با اولیاء مجتمع یا مدرسه و متصدیان دفتری در کلیه امور مربوط به اداره مدرسه در ارتباط با وظایف مقرر .

۹٫ رعایت مرتب ادب و اخلاق اسلامی و مراقبت در رفتار مناسب و آبرومندانه در همه فعالیتهای روزانه بخصوص با دانش آموزان و اولیاء آنان و احتراز از هرگونه داد و ستد با دانش آموزان .

۱۰٫ سرایدار موظف است تعلیمات لازم در مورد آتش نشانی و دیگر ضرورتهای مربوط به حفظ ایمنی محیط را با شرکت در دوره های آموزشی مربوط فراگیر .

۱۱٫ انجام سایر امور ارجاعی عنداللزوم  از طرف مجتمع یا مدرسه .

buy

به منظور بازگشت به صفحه اخیر بر روی دکمه صفحه اصلی کلیک نمایید.

برگشت به صفحه اصلی سایت هنرستان ...